Vybrat kategorii

Všeobecné obchodní podmínky

portálu sporto.cz provozovaného společností SPORTO online s.r.o., se sídlem Zlepšovatelů 857/15, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, Česká Republika, IČ: 06789919, zapsánou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu C, vložce č. 73307 (dále jen „Provozovatel“).

Spolupráce smluvních stran

 1. Úvodní ustanovaní

  1. Zákazník internetového systému sporto.cz (dále jen „Partner“) vyslovuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) některým z následujících úkonů:

   1. vyjádřením zájmu o spolupráci emailem na adrese info@sporto.cz; nebo

   2. odsouhlasením podmínek zasláním XML feedu s produkty.

    Vyslovením souhlasu s těmito Podmínkami je uzavřena smlouva o spolupráci (dále jen „Smlouva“) (Partner a Provozovatel dále společně jen „Smluvní strany“).

  2. Provozovatel provozuje internetový systém sporto.cz, který slouží k prezentaci a propagaci produktů z nabízených obchodů (dále jen “Nabídky”). Účelem systému je i měření výkonnosti systému za účelem určení výše plateb Provozovateli. Služba je dostupná na internetové adrese (URL) www.sporto.cz.

  3. Partner je registrovaný uživatel služeb Provozovatele a současně zadavatel Nabídky na internetovém serveru Provozovatele. Nabídkou se rozumí nabídka zboží nabízeného Partnerem na jeho stránkách, zobrazovaná také prostřednictvím serveru sporto.cz.

  4. Návštěvník internetového systému sporto.cz (dále jen „Návštěvník“) je uživatel sítě internet, který vyhledává nabídky na službě sporto.cz.

  5. Partner se zavazuje umožnit Provozovateli automatické načítání informací o Nabídkách ve formě XML exportu (dále jen „XML Feed“). Zpřístupněním Nabídky ve formě XML Feedu (nebo alternativní automatizované formě, na které se Smluvní strany dohodly) souhlasí Partner s publikací Nabídky na stránkách Provozovatele, a to způsobem a za podmínek upravených v těchto Podmínkách.

 2. Uveřejnění nabídky

  1. Partner se zavazuje poskytovat prostřednictvím XML Feedu informace pouze o platných Nabídkách umístěných na Internetové stránce, tj. především nebude předávat informace o Nabídkách, které nejsou dostupné a nelze zaručit jejich prodej Návštěvníkům.

  2. Partner je povinen zajistit, že aktuální Feed bude nepřetržitě dostupný pro automatizované stahování dat Provozovatelem.

  3. Provozovatel se zavazuje automaticky stahovat a zpracovávat XML Feed Partnera v případě, že je v souladu s Pravidly služby sporto.cz a dále splňuje kritéria uvedená v Technické specifikaci.

  4. Partner odpovídá za obsah Nabídek a informací o nich, které nesmí být v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy. Partner dále odpovídá za to, že obsah Nabídek a poskytnuté informace o Nabídkách neporušují žádná práva třetích osob.

  5. V případě, že text Nabídky nebo obrazový materiál dodaný Partnerem bude mít povahu autorského díla či jiného předmětu práv duševního vlastnictví, odpovídá Partner za to, že Provozovatel bude oprávněn je publikovat na svých internetových stránkách a v reklamních materiálech sloužící k propagaci stránek Provozovatele. Partner tímto poskytuje Provozovateli bezplatně licenci k užití Nabídky dle této Smlouvy bez časového a územního omezení za účelem určeným touto smlouvou.

  6. Partner bere na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za obsah Nabídek, který mu byl zpřístupněn Partnerem. V případě, že proti Provozovateli budou v souvislosti s obsahem Nabídek uplatněny jakékoli nároky třetích osob, zavazuje se Partner bez prodlení odškodnit Provozovatele za jakoukoli újmu způsobenou takto uplatněným nárokem třetí strany.

  7. Přihlašování do Uživatelské sekce je vázáno na přihlašovací jméno (email) a heslo. Partner je povinen ochraňovat svoje přihlašovací údaje a držet je v tajnosti. Provozovatel neručí za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména a hesla třetí osobě.

  8. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout registraci Partnera, zrušit přidání obchodu Partnera nebo zablokovat Nabídky Partnera, a to s udáním i bez udání důvodu, zejména u Nabídek, jež by byly v rozporu s ustanovením těchto Podmínek nebo pokud nekorespondují se strategií a zaměřením Provozovatele.

 3. Licenční podmínky

  1. Partner tímto smluvním ujednáním poskytuje Provozovateli nevýhradní a převoditelnou licenci (podlicenci) k užití díla ve smyslu ust. § 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v případě, že takovéto dílo, je součástí XML Feedu a za podmínek tímto ujednáním stanovených. Licence je poskytována v časově, místně i množstevně neomezeném rozsahu ke všem způsobům užití díla dle ustanovení § 12 a násl. zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména ke sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetové sítě.

  2. Partner tímto prohlašuje, že má veškerá práva k XML Feedu a všem jeho součástem, zejména, že je oprávněn k jeho užití a k poskytnutí licence a že jsou vypořádána veškerá případná práva třetích osob.

 4. Odměna a platební podmínky

  1. Registrace Partnera a zveřejnění jeho Nabídek je poskytována zdarma.

  2. Partner se zavazuje hradit Provozovateli odměnu za jednotlivá odchozí kliknutí Návštěvníka na stránky Partnera. Hodnota prokliku je stanovená konkrétními podmínkami, platnými v době provedení prokliku, zveřejněnými v Uživatelské sekci Partnera, nebo dohodou Smluvních stran.

  3. K úhradě zpoplatněných funkcí dle čl. 4.2. (dále také „Poplatky za užívání Portálu“) je Partner povinen odeslat dostatečný objem peněžních prostředků na účet vedený Provozovatelem za tímto účelem. Po připsání částky na účet Provozovatele Provozovatel zašle fakturu v elektronické podobě na kontaktní email Partnera a navýší dle podmínek uvedených v Uživatelské sekci Partnera virtuální částku, ze které se budou odečítat Poplatky za užívání Portálu (dále jen „Kredit“), pokud se Smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu úhrady Poplatků za užívání Portálu.

  4. Provozovatel je povinen evidovat celkovou výši Kreditu Partnera. Provozovatel je oprávněn z hodnoty Kreditu odečítat hodnotu úhrad jednotlivých Poplatků za užívání Portálu, a to bezprostředně po té, co na úhradu jednotlivého poplatku Provozovateli vznikne nárok.

  5. V případě, že stav Kreditu Partnera klesne na nulu, Provozovatel v takovém případě automaticky přeruší zobrazování Nabídek Partnera. Po doplnění hodnoty Kreditu Provozovatel automaticky obnoví zobrazování Nabídek Partnera.

  6. Vrácení částky použité Uživatelem na Kredit není možné. Kredit musí být zcela vyčerpán prostřednictvím prokliků.

  7. Provozovatel zaznamenává každý proklik z internetových stránek mířící na Internetovou stránku a vypočítává odměnu, na kterou mu tímto vzniknul nárok. Provozovatel se zavazuje vést veškeré záznamy a dokumentaci tak, aby přehled odměn byl srozumitelný, prokazatelný a přezkoumatelný. V případě pochybnosti Partnera o správnosti tohoto přehledu poskytne Provozovatel Partnerovi tyto záznamy a dokumentaci v rozsahu potřebném ke kontrole.

  8. Provozovatel bude vyvíjet úsilí, aby nebylo možné triviálním způsobem zmanipulovat odměny získané za prokliky.

 5. Ostatní ujednání

  1. Partner je oprávněn odstoupit od této Smlouvy za následujících okolností:

   1. Jestliže dojde k závažným technickým problémům na straně Provozovatele. Závažným problémem se rozumí nedostupnost systému po dobu delší než 48 hodin v průběhu jednoho kalendářního měsíce.

  2. Provozovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy za následujících okolností:

   1. Partner bude v XML Feedu publikovat i přes opakované upozornění Provozovatele, Nabídky, které budou v rozporu s ujednáním v této Smlouvě, právními předpisy nebo s dobrými mravy; nebo

   2. v případě jiného podstatného porušení této Smlouvy Partnerem.

  3. Každá ze stran je oprávněna Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet ode dne, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé straně.

  4. Smluvní strany sjednávají, že pro právní úkony a vzájemnou komunikaci mezi nimi je dostačující forma emailového sdělení jestliže druhá strana potvrdí jeho přijetí. Pro právní úkony, kterými dochází k ukončení Smlouvy nebo k její změně formou dodatku, je vyžadována forma písemného úkonu opatřeného podpisem osob oprávněných jednat za smluvní strany. Písemný úkon je považován za doručený 3. pracovní den po jeho odeslání doporučenou poštou na adresu sídla smluvní strany zapsanou v obchodním rejstříku, pokud není prokázán jiný den doručení.

 6. Důvěrnost informací

  1. Smluvní strany se zavazují, že neoprávněně nezpřístupní jakékoliv důvěrné informace týkající se této Smlouvy. Za důvěrné informace se považují jakékoliv informace technické, obchodní či jiné povahy, ať písemné nebo ústní, s výjimkou informací veřejně známých nebo takových, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než na základě neoprávněného sdělení nebo užití kteroukoliv smluvní stranou.

  2. Žádná ze Smluvních stran nesmí zpřístupnit jakékoli třetí straně, ani nesmí užít či umožnit užít k jakémukoli účelu jakékoli informace, které získá dle Smlouvy nebo v průběhu jejího plnění, které se považují za důvěrné, s výjimkou případů, kdy tak učiní (i) s předchozím písemným souhlasem všech ostatních smluvních stran, (ii) v souladu s požadavky příslušných právních předpisů nebo rozhodnutí příslušného státního orgánu, (iii) vůči právním či jiným odborným poradcům, kteří budou vázání povinností mlčenlivosti nebo (iv) pokud to Smlouva výslovně umožňuje. Pro účely tohoto článku se za důvěrné informace nepokládají žádné informace, jež:

   1. jsou nebo se stanou veřejně dostupnými (jinak než na základě neoprávněného sdělení nebo užití);

   2. poskytne některé ze smluvních stran třetí osoba, jež je oprávněna mít takové informace a má zákonné právo takové informace zpřístupňovat nebo používat; nebo

   3. jsou takové povahy, že jejich zpřístupnění – bez ohledu na to, komu jsou zpřístupněny – nemůže smluvním stranám způsobit žádné ztráty (včetně ztráty goodwillu), škody, výdaje nebo jakoukoliv jinou újmu.

  3. Povinnosti dle tohoto článku Podmínek trvají i po skončení platnosti Smlouvy, a to bez časového omezení.

 7. Postoupení práv

  1. Partner je povinen postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy na jakéhokoli právního nástupce Partnera.

 8. Závěrečná ustanovení

  1. Bude-li některé ustanovení těchto Podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost žádným způsobem neovlivní platnost ostatních ustanovení Smlouvy s tím, že celá Smlouva bude vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva a povinnosti smluvních stran či jednotlivých účastníků vyplývající ze Smlouvy.

  2. Provozovatel si vyhrazuje právo na přiměřenou změnu těchto Podmínek. V případě změn Podmínek, je Provozovatel povinen oznámit Partnerovi tuto změnu ve formě emailu nebo v Uživatelské sekci.

  3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 12.7.2017, a nahrazují veškeré předcházející Podmínky.

Chcete ještě více inspirace, tipů a zajímavých informací o sportovním vybavení?

Odebírat newsletter