Vybrat kategorii

Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies

(část Všeobecných obchodních podmínek pro užívání Portálu umístěného na stránkách (URL) www.sporto.cz) (dále jen “Zásady ochrany osobních údajů”).

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů představují nedílnou a závaznou součást Všeobecných smluvních podmínek užívání Portálu.

  2. Výrazy a definice s velkým počátečním písmenem použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, avšak zde nedefinované, mají význam jim přiřazený ve Všeobecných smluvních podmínkách užívání Portálu.

 2. Zpracování osobních údajů

  1. Při používání Portálu dochází ke zpracování osobních údajů Uživatele (fyzické osoby), který vyplní registrační formulář. Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů (fyzické osoby) (dále jen “Osobní údaj”). Veškeré Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v souladu s Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, především zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen “Zákon o ochraně osobních údajů”). Tím není dotčena povinnost správce Osobních údajů poskytnout informace o Uživateli třetím osobám nebo orgánům veřejné moci v případech upravených právními předpisy.

  2. Práva Uživatele vztahující se ke zpracování jeho Osobních údajů upravuje Zákon o ochraně osobních údajů.

  3. Správcem Osobních údajů Uživatele Portálu je společnost SPORTO online s.r.o. Správce Osobních údajů určuje účel a prostředky zpracování Osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj (dále jen “Správce”).

  4. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány na základě souhlasu Uživatele nebo na základě oprávnění vyplývajícího ze Zákona o ochraně osobních údajů.

  5. Uživatel zaškrtnutím políčka „Četl jsem a souhlasím s obchodními podmínkami, podmínkami užívání a souhlasím se zpracováním osobních údajů“, které je umístěno v registračním formuláři v rámci registrace na Portál, uděluje souhlas se zpracováním svých Osobních údajů v souladu s Podmínkami a těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Uživatel je povinen se před dokončením registrace na Portál seznámit s Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů. Udělení souhlasu se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku je jednou z podmínek pro dokončení Registrace na Portál a užívání souvisejících služeb.

  6. Uživatel souhlasí se zpracováním svých Osobních údajů v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a případně sídlo, emailová adresa, telefonní číslo, případně další Osobní údaje, které Uživatel poskytne v rámci Portálu.

  7. Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány za účelem realizace práv a povinností souvisejících s užíváním Portálu, zejména za účelem identifikace Uživatele při užívání Portálu, za účelem poskytování služeb souvisejících s Portálem Uživateli a za účelem komunikace s Uživatelem, včetně zasílání obchodních sdělení dle čl. 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů.

  8. Veškeré Osobní údaje Uživatele budou zpracovávány po dobu nezbytnou k realizaci účelů zpracování uvedených v Podmínkách a v obecně závazných právních předpisech.

  9. Osobní údaje zpracovávané Správcem budou zpřístupněny zaměstnancům Správce, auditorům a poradcům Správce.

  10. Osobní údaje zpracovávané Správcem mohou být za podmínek uvedených v Zákoně o ochraně osobních údajů předány třetí osobě. Nesouhlasí-li Uživatel s předáním svých Osobních údajů dle tohoto článku, je povinen takovýto nesouhlas učinit písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem na adresu sídla Správce.

  11. Osobní údaje Uživatele mohou být za podmínek uvedených v Zákoně o ochraně osobních údajů předány do zahraničí, a to zejména dceřiným společnostem Správce. Nesouhlasí-li Uživatel s předáním svých Osobních údajů dle tohoto článku, je povinen takovýto nesouhlas učinit písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem na adresu sídla Správce.

  12. Zjistí-li Uživatel nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je Uživatel oprávněn:

   1. požádat Správce o vysvětlení; a

   2. požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů).
    Jestliže bude žádost Uživatele shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se Uživatel obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Uživatele obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

  13. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakékoli změně ve svých Osobních údajích.

  14. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může odvolat písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem na adresu sídla Správce.

  15. Uživatel souhlasí, aby Správce analyzoval a shromažďoval anonymizované údaje o chování Uživatele na Portálu za účelem zlepšení provozu Portálu a s ním souvisejících služeb. Anonymizované údaje podle předchozí věty neobsahují žádné Osobní údaje. V případě, že Uživatel nesouhlasí s analyzováním a shromažďováním anonymizovaných údajů o jeho chování na Portálu, může svůj nesouhlas vyslovit písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem na adresu sídla Správce.

 3. Cookies

  1. Při provozování Portálu jsou používány cookies. Cookies jsou malé soubory dat, které jsou při návštěvě webových stránek ukládány v počítači Uživatele, smartphonu nebo jiném koncovém zařízení, prostřednictvím kterého Uživatel realizuje přístup k internetu. Cookies slouží k tomu, aby webová stránka Uživatele rozpoznala a poskytla mu tak vyšší uživatelský komfort. Informace ukládané prostřednictvím cookies zahrnují mj. IP adresy, typ používaného prohlížeče, poskytovatele internetového připojení, navštěvované internetové stránky, reklamy zobrazené uživatelem a/nebo informace, které uživatel na navštívené internetové stránce uvedl.

  2. Poskytovatel (společnost SPORTO online s.r.o. (dále jen “Poskytovatel”)) má přístup k informacím ukládaným prostřednictvím cookies a tyto informace využívá zejména za účelem správy Portálu, monitorování aktivit Uživatele v rámci Portálu, sběru souhrnných údajů o Uživatelích Portálu a jiným statistickým účelům.

  3. Udělením souhlasu se zpracováním Osobních údajů dle čl. 2.5 těchto Zásad ochrany osobních údajů Uživatel souhlasí s oprávněním Poskytovatele využívat informace získané prostřednictvím cookies k účelům dle čl. 3.2. těchto Zásad ochrany osobních údajů, včetně oprávnění přiřadit tyto informace k informacím, které mohou identifikovat konkrétního Uživatele.

  4. Uživatel může blokovat ukládání cookies prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče. V případě zablokování cookies ze strany Uživatele může být fungování některých nebo všech funkcí Portálu omezeno nebo znemožněno.

 4. Obchodní sdělení a reklama

  1. Vyjádřil-li Uživatel při registraci nebo jiné příležitosti souhlas se zasíláním obchodních sdělení, může Poskytovatel a jeho obchodní partneři v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v účinném znění, informovat Uživatele formou reklamních sdělení o svých službách, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s Poskytovatelem a jeho obchodními partnery ve smluvním vztahu, a to s využitím jak uživatelského účtu, tak emailové adresy nebo telefonního čísla Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Uživatel má možnost svůj souhlas podle předcházející věty odvolat prostřednictvím odkazu, jež bude součástí každého učiněného obchodního sdělení.

  2. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Portálu www.sporto.cz mohou být zobrazovány reklamní nebo propagační sdělení. Tato sdělení se mohou týkat obsahu Portálu a s ním souvisejících služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím služeb i jiných informací.

Chcete ještě více inspirace, tipů a zajímavých informací o sportovním vybavení?

Odebírat newsletter